مشارکت کنندگان و Baking Stones

تخم مرغ سبز بزرگ نیم ساعت پخت سنگ (برای تخم های XXL ، XL)

تخم مرغ سبز بزرگ نیم ساعت پخت سنگ (برای تخم های XXL ، XL)