گریل های کالامازو گائوچو

K750GS | کالامازو گریل ، چوب گائوچو که به صورت مستقل از آتش سوزی می شود ، مشعل جانبی - LP 20lb، 86 1/2 '، Marin Grade

کالامازو گریل ، سبک آرژانتینی گائوچو چوب مستقل از آتش سوزی ، مشعل جانبی ، 86 1/2 اینچ ، K750GSLP20M6