ظروف مخصوص آشپزی

تخم مرغ سبز بزرگ تخم مرغ نیمه چدن دو طرفه (XXL ، XL ، L)

تخم مرغ سبز بزرگ تخم مرغ نیمه چدن دو طرفه (XXL ، XL ، L)

ظروف مخصوص آشپزی

آهن سبز بزرگ تخم مرغ چدن دو طرفه پلانچ (متناسب با XXLarge ، XLarge و تخم مرغ های بزرگ)

آهن سبز بزرگ تخم مرغ چدن دو طرفه پلانچ (متناسب با XXLarge ، XLarge و تخم مرغ های بزرگ)

ظروف مخصوص آشپزی

ماهی سبز بزرگ تخم مرغ - چدن - پیش فصل 10.5 '

ماهی سبز بزرگ تخم مرغ - چدن - پیش فصل 10.5 '