تعمیر توالت

نشت توالت در پایین جایی که پایه با طبقه مطابقت دارد - چه مواردی را باید بررسی کرد - نحوه اصلاح

سوال: در ته توالت نشت آب وجود دارد. هنگامی که توالت خود را شستشو می دهم ، یک نشت آب کوچک در پایه وجود دارد. نشت در هر دو طرف جایی است که پایین توالت با کف حمام مطابقت دارد. این فقط بعد از سرخ شدن و سپس شروع آن اتفاق می افتد ... نشت توالت در پایین جایی که پایه با کف مطابقت دارد - چه مواردی را باید بررسی کرد - نحوه تعمیر بیشتر »